Climate Emergency Action Plan resources in different languages

What you need to know

On November 17, 2020, Council approved the Climate Emergency Action Plan. This puts Vancouver on track to reduce our carbon pollution by 50% by 2030, in alignment with the findings of the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change to limit global warming to 1.5°C.

Get updates

如果想了解有關溫哥華其他新設氣候計劃的消息以及對本市氣候工作提出意見的機會,請在此訂閱通訊。

注册以获取与气候有关的新项目的信息通知,并有机会分享您对我们气候工作的反馈意见。

Hãy đăng ký để được thông báo về những dự án liên quan đến khí hậu mới và để có cơ hội chia sẻ phản hồi của bạn về công tác khí hậu của chúng tôi.

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰੋ।

* Indicates required fields

View Privacy Policy