ਕੋਵਿਡ-19 (ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ)

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ, ਪਾਰਕ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਾਸਕਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਸਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਘਰ ਰਹੋ

ਨਿੱਜੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ

ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਓ

ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਓ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ COVID-19 ਟੀਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਨ। ਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ 2021 ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਟੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈ   ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।

ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

ਸਿਟੀ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਰੇਂਜਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ   ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਰਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। 

ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਉਣਾ

ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।

ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ

Latest updates

COVID-19 news

Council waives 2021 patio permit fees

May 21 2021 - City Council voted this week to waive all annual 2021 patio permit fees for small and large patios across Vancouver.

One year after start of pandemic, Vancouver remains focused on economic and community recovery

April 27 2021 - A report presented to Council summarizes our efforts to respond to COVID-19, and to support economic and community recovery across Vancouver.

Upgraded Beach Avenue ready for its summer close-up

April 26 2021 - Our interim improvements to increase safety and public space for people who walk, cycle, take transit, or drive along Beach Avenue are complete.

More COVID-19 newshttps://vancouver.ca/news-calendar/news.aspx?&nwq=covid-19