COVID-19 (Coronavirus)

Mga apektadong pasilidad at serbisyo

Alamin kung ano ang bukas at mga patnubay sa ligtas na pagbisita.

Nirerekomenda pa rin ang mga mask sa loob ng mga gusali para sa mga 12 taong gulang at mas matanda kapag bumisita ka sa Lungsod, Park Board, at mga pasilidad ng aklatan, maliban kung lubusan ka nang nabakunahan.

Mga pasilidad at serbisyo ng Lungsod  Mga pasilidad ng parke at libangan

I-access online ang mga serbisyo ng Lungsod

Magsuot ng mask kapag bumibisita ka sa aming mga gusali

Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit o may mga sintomas

Respetuhin ang personal na espasyo

Magpabakuna nang maprotektahan ang sarili mo at ang mga ibang tao

Hãy đi tiêm chủng

Tất cả các vắc-xin COVID-19 ở Canada đều an toàn và hiệu quả. Mọi người sống ở BC đều có thể được tiêm chủng miễn phí trong năm 2021. 

Tìm hiểu cách thức ghi tên để được tiêm chủng ,và giúp gia đình và bạn hữu của quý vị  ghi tên.

Thực thi các lệnh y tế

Các nhân viên của thành phố và tuần kiểm công viên sẵn sàng tích cực hướng dẫn tuân thủ các lệnh y tế của tỉnh bang   tuy nhiên họ không có thẩm quyền để thực thi các lệnh này bằng cách biên phạt và tiền phạt .

Cảnh sát Vancouver có thể biên phạt và phạt tiền những người và doanh nghiệp vi phạm các lệnh đó.

Để trình báo một vụ vi phạm lệnh y tế của tỉnh bang.

Giúp Vancouver Tiến bước

Chúng tôi đang giúp kinh tế và cộng đồng phục hồi như thế nào

Hỗ trợ cho các doanh nghiệp địa phương

Chúng tôi nhận thấy những khó khăn đối với các doanh nghiệp trong tình hình hiện tại và cam kết hỗ trợ họ.

Tìm các nguồn và xem các hướng dẫn dành cho doanh nghiệp

Latest updates

COVID-19 news

Council waives 2021 patio permit fees

May 21 2021 - City Council voted this week to waive all annual 2021 patio permit fees for small and large patios across Vancouver.

One year after start of pandemic, Vancouver remains focused on economic and community recovery

April 27 2021 - A report presented to Council summarizes our efforts to respond to COVID-19, and to support economic and community recovery across Vancouver.

Upgraded Beach Avenue ready for its summer close-up

April 26 2021 - Our interim improvements to increase safety and public space for people who walk, cycle, take transit, or drive along Beach Avenue are complete.

More COVID-19 newshttps://vancouver.ca/news-calendar/news.aspx?&nwq=covid-19