COVID-19 (Coronavirus)

Mga apektadong pasilidad at serbisyo

Alamin kung ano ang bukas at mga patnubay sa ligtas na pagbisita.

Para sundin ang Kautusan sa Pampublikong Kalusugan: Ang pagsuot ng maskara ay ipinag-uutos na sa lahat ng pampublikong gusali

Mga pasilidad at serbisyo ng Lungsod  Mga pasilidad ng parke at libangan

I-access online ang mga serbisyo ng Lungsod

Magsuot ng mask kapag bumibisita ka sa aming mga gusali

Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit o may mga sintomas

Respetuhin ang personal na espasyo

Magpabakuna nang maprotektahan ang sarili mo at ang mga ibang tao

Magpabakuna

Lahat ng mga bakuna para sa COVID-19 sa Canada ay ligtas at mabisa. Ang lahat ng nakatira sa BC ay mababakunahan nang libre sa 2021.

Matuto kung paano magpabakuna ,at tulungan ang iyong pamilya at mga kaibigang magparehistro.

Pinatutupad ang mga pangkalusugang kautusan

Ang kawani ng Lungsod at mga park ranger ay aktibong nagtuturo tungkol sa pagsunod sa mga probinsyal na kautusan sa kalusugan pero wala silang awtoridad na ipatupad ang mga kautusang ito sa pamamagitan ng mga ticket at multa .

Ang Pulis ng Vancouver ay maaaring magbigay ng mga ticket at multa sa mga tao at negosyong lumalabag sa mga kautusan.

I-ulat ang paglabag sa probinsyal na kautusan sa kalusugan.

Isinusulong ang Vancouver

Paano namin sinusuportahan ang pagbangon ng ekonomiya at komunidad

Suporta sa mga lokal na negosyo

Kinikilala namin ang mga kahirapan sa mga negosyong dulot ng kasalukuyang sitwasyon at naninindigang suportahan sila.

Makakuha ng mga dulugan at repasuhin ang mga patnubay para sa mga negosyo

Latest updates

COVID-19 news

Proof of vaccination required for some City programs, events, activities

September 13 2021 - We are now requiring proof of vaccination for some City of Vancouver programs, events, and activities.

Council waives 2021 patio permit fees

May 21 2021 - City Council voted this week to waive all annual 2021 patio permit fees for small and large patios across Vancouver.

One year after start of pandemic, Vancouver remains focused on economic and community recovery

April 27 2021 - A report presented to Council summarizes our efforts to respond to COVID-19, and to support economic and community recovery across Vancouver.

More COVID-19 newshttps://vancouver.ca/news-calendar/news.aspx?&nwq=covid-19