COVID-19 (Coronavirus)

Manatiling Malakas, manatiling lokal sa panahon ng pandemyang COVID-19.

Noong Mayo 6, nag-anunsiyo ang Pamahalaang Panlalawigan na ayon sa Plano sa Muling Pagsimula ng BC ay magkakaroon ng yugtong pag-angat ng mga restriksyon, tungo sa banayad na pagpapanumbalik ng mga sosyal at ekonomiya na aktibidad, habang sinusubaybayan ang impormasyong pangkalusugan para mabawasan ang panganib sa publiko.

Manatiling nakatutok sa mga anunsiyo at update sa COVID website ng Lalawigan at sa COVID webpage ng Lungsod

Manatili sa bahay kung kayo ay may sakit o nagpapakita ng sintomas

Manatiling 2 metro ang layo sa iba

Iwasan ang malalaking pagtitipon

Maraming serbisyong pang-Lungsod ang makukuha online

Mamili ng lokal – ang mga negosyo ay magsisimulang magbukas na

Kalusugan

Para sa pinakahuling balita tungkol sa COVID-19 at mga serbisyong medikal, bisitahin ang Vancouver Coastal Health (VCH) at and BC Centre for Disease Control (BC CDC) .


Ang mga sintomas ng COVID-19 ay katulad ng iba pang mga sakit ng respiratory tulad ng trangkaso at karaniwang sipon, ayon sa BC Center for Disease Control (BC CDC). Kabilang sa sintomas ay: ubo, pagbahin, lagnat, mahapding lalamunan, at hirap sa paghinga.

Tungkol sa Coronavirus disease (COVID-19) , Public Health Agency of Canada

Kung kayo ay nakakaramdam ng sintomas ng COVID-19 o sa tingin ninyo ay meron kayong COVID-19:

Kung kayo ay nangangailangan ng medikal na atensyon:

Ang Pansamantalang sakop ng Medical Services Plan (MSP) ay magagamit para tulungan ang mga indibidwal sa B.C. na naapektuhan ng pandemyang COVID-19, kabilang iyong may pasong pansamantalang work permit at ang pansamantalang dayuhang manggagawa (temporary foreign workers).

Mga rekurso sa kalusugang pangkaisipan ay nakalista sa seksyon ng “Rekursong Pang-Komunidad” sa ibaba.

Ang pahinang ito ay naglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa COVID-19. Bagamat maraming rekurso na nakasalin sa Tagalog, humingi lang po kayo ng tulong kung kailangan isalin ang impormasyon na kailangan ninyo.


Magtanong sa isang Kinatawan ng Health Care

Sa pagtawag sa 8-1-1, maaaring makausap ang service navigator ng BC Ministry of Health na makakatulong sa paghanap ng impormasyon at serbisyo. Sinuman sa mga propesyonal na ito sa healthcare ay makakatulong sa inyo para makuha ang impormasyong  kailangan sa inyong  alalahaning pangkalusugan.

Ang 8-1-1 ay isang libreng serbisyo sa telepono at may serbisyo sa higit na 130 na mga wika.

Ang 7-1-1 (BC Hearing Impaired Line) ay ang linya para sa mga may kapansanan sa pandinig.

Ang Pinakahuling Update mula sa Lungsod ng Vancouver

Serbisyong Pang-Lungsod

Gamitin ang Tool sa Pagsasalin upang mahanap ang mga importanteng impormasyon sa COVID-19 sa website ng Lungsod. Para gamitin ang Tool, piliin ang wikang gusto sa listahang drop-down na nasa itaas ng webpage.


Mga apektadong pasilidad at serbisyo ng Lungsod at Park: Bagamat maraming mga pasilidad ay nakasara, marami pa ring maaring gawin sa online, sa telepono, o sa paghingi ng appointment.

Pagsara ng mga Kalsada: Pansamantalang isinara ang mga piling kalsada at landas para limitahan ang mga malalaking pagtitipon at makatulong sa  pagpapanatili ng distansyang may 2 metrong layo sa isa’t isa  habang nag-eehersisyo at sumasagap ng sariwang hangin.

Pampublikong transportasyon: Bisitahin ang website ng TransLink para sa pinakahuling impormasyon sa mga pagbabago sa serbisyong transportasyon (sa Ingles).

State of Emergency By-law (21 KB): Ang State of Emergency ang nagbibigay sa amin ng karagdagang kapangyarihan para pigilan ang pagkalat ng COVID-19, kasama rito ang pagkuha ng mga kritikal na gamit, pagkuha o paggamit ng lupa o ari-arian, at ang pagpapatupad ng mga order mula sa Lalawigan o Lungsod.

Tawagan ang kinatawan ng Lungsod

Tumawag sa 3-1-1 kung kayo ay may tanong tungkol sa mga serbisyo ng Lungsod o para mag-ulat ng paglabag sa pagsasara ng negosyo.

Maaring isa-ayos ng 3-1-1 ang interpretasyon ng wika. Maghintay lamang sa linya para makausap ang kinatawan ng Lungsod, at sabihin kung anong wika ang inyong ginagamit at maghahanap sila ng tagasalin para sa inyo.

Oras: alas-7 ng umaga hanggang alas-10 ng gabi araw-araw

Labas ng Vancouver: 604-873-7000

Humingi ng Tulong

Maraming mga suporta at rekurso mula sa Lungsod ng Vancouver, Pamahalaang Lalawigan at Pederal, at mga ahensiya pang-komunidad sa panahong ito. Para makatulong, narito ang ilang mga rekurso -- paalala lang na maaring ang impormasyon ay hindi updated kung kayat mainam na umugnay kayo ng diretso sa ahensiya para sa mga detalye.


Pag-iwas at Kalinisan

Mga istasyon ng paghuhugas ng kamay at mga kasilyas pampubliko : Kasama rito ang mga lokasyon sa Downtown at Downtown Eastside

Mga Poster at Mga Biswal:


Pabahay

Pag-Upa ng Pabahay at Proteksyon sa mga nangungupahan: May mga suporta mula sa Lungsod para makatulong sa mga nangungupahan sa Vancouver sa panahon ng COVID-19 emergency, katulad ng:

 • Renter Office ng Lungsod ng Vancouver: Makakatulong ang kawani ng Lungsod sa proseso ng pangungupahan sa pagsagot sa inyong mga tanong, pagbigay ng inpormasyon tungkol sa mga patakaran ng Lungsod, at pag-refer sa inyo sa mga organisason na makatutulong. Kontakin ang Renter Office sa renteroffice@vancouver.ca o tumawag sa 604-673-8291 para mag-iwan ng mensahe. Kung kailangan ninyo ng tulong sa wikang Tagalog, tumawag sa 3-1-1 para makatulong ang tagasalin sa pag-iwan ng mensahe para sa inyo.
 • Ang Outreach Team ng Lungsod ng Vancouver Para sa mga Serbisyo sa Kawalan ng Tahanan:  Ang kawani ng Lungsod ay makakatulong sa paghahanap ng mga opsyon sa pabahay at iugnay kayo sa mga suportang kailangan ninyo. Kontakin lamang ang Outreach Team sa carnegie.outreach@vancouver.ca o tawagan  sa 604-665-3318. Kung kailangan ninyo ng tulong sa ibang wika, tawagan ang 3-1-1 para makakuha ng tulong sa tagasalin.

Suporta ng Pamahalaang Panlalawigan at Pederal para sa mga nangungupahan at mga nagpapaupa ay kasama ito:


Childcare

Pansamantalang emergency na childcare (20 KB): Ang Westcoast Child Care Resource Centre  ay makapagbibigay sa mga magulang at tagapag-alaga ng referral sa pansamantalang childcare para sa mga batang 0 hanggang 12 na taong gulang kung sila ay:


Edukasyon ng Mag-aaral

Para sa kasagutan sa inyong mga madalas na mga tanong tungkol sa Patuloy na Pag-aaral sa Sistema ng Edukasyon sa K-12

Ang Keep Learning BC ay may mga araling online para makatulong sa pag-aaral ng mga bata sa bahay habang nakasuspinde ang klase (sa Ingles)


Tulong Pinansyal

Ang Panlalawigan at Pederal na Suporta para sa mga nawalan ng kita dahil sa COVID-19, kasama ang:

Ang BC Hydro ay nagbibigay ng ayuda sa mga bayarin sa BC Hydro mula sa mga kustomer nito -- mula sa pagbawas ng singil, pagpaliban ng pagbayad, pagbigay ng mga grant, atbp. Alamin ang higit pang impormasyon at kung paano makapag-aplay sa  ayuda mula sa BC Hydro

Ang ICBC ay naglabas ng ilang hakbang para makatulong sa kanilang mga kustomer tulad ng  pagpapaliban ng buwanang pagbabayad hanggang sa 90 araw at ang pagtanggal ng mga bayad sa cancellation at re-plating.(sa Ingles). Ang ICBC ay maaring tawagan sa 604-661-2800 at maiuugnay kayo sa tagasalin sa kanilang regular na linyang pang-telepono.


Pagbibiyahe at Imigrasyon

Sa mga nagbibiyahe pabalik sa Canada na walang sintomas ng COVID-19, alamin ang mga kailangang gawin at subaybayan para maging ligtas ang inyong sarili at ang iba

Alamin ang mga paghihigpit sa paglalakbay at iba pang impormasyon sa Pamahalaan ng Canada: Travel restrictions and exemptions (sa Ingles); Naglabas ang Pamahalaan ng impormasyon at tagubilin sa paglalakbay sa loob at labas ng Canada. Kasama rito ang:

 • Pagsunod sa kautusang mag-quarantine sa lahat ng mga pumapasok sa Canada
 • Pag-iwas sa mga di-kailangang pagbiyahe 
 • Mga paghihigpit sa border ng Canada-EU para sa mga di-residente at mga dayuhan

 Ang epekto ng COVID-19 sa imigrasyon , mga refugee, sa pagiging citizen at sa serbisyo sa pasaporte (sa Ingles). Kabilang dito ang: 

 • Paghihigpit at pagbubukod na hakbang para sa mga nagbibiyahe
 • Pagbabago sa proseso ng pag-aplay
   

Suporta para sa mga lokal na negosyo

Ang WorkSafe BC COVID-19 na website (sa Ingles): Basahin ang pinakahuling mga gabay para sa bawat industriya, kasama ang:

Ang WorkSafe BC COVID-19 Tulong sa Pagbubuo ng Plano sa Kaligtasan : Kailangan ng mga employer na magbuo ng COVID-19 Plano sa Kaligtasan na nagbabalangkas ng mga patakaran, gabay at pamamaraan na ipatutupad para mabawasan ang panganib sa pagkalat ng COVID-19. Ang Tulong sa Pagbubuo ng Plano sa Kaligtasan ay magiging patnubay sa anim-na-hakbang na proseso para sa pagbuo ng inyong Plano.

Telepono sa WorkSafe BC Kalusugan & Kaligtasan (WorkSafeBC Prevention Information Line): Para sa impormasyon at tulong sa mga isyu ng kalusugan at kaligtasan sa trabaho. Tawagan ang 604.276.3100.  Maaring humingi ng tulong ng pagsalin sa wika.

 • Para humingi ng tulong sa mga pangkalahatang tanong sa kalusugan at kaligtasan, tumawag Lunes hanggang Biyernes,  8:05 ng umaga  hanggang 4:30 ng hapon.
 • Para mag-report ng di-ligtas na kondisyon sa paggawa o mga isyu ng kaligtasan, tumawag sa linya, bukas ito ng 24 oras, pitong araw sa isang linggo
   

Opisina sa Komunikasyon at Suporta sa Negosyo (Business Support and Communications Office)

 • Kumuha ng impormasyon tungkol sa mga programang pangsuporta sa mga negosyo
 • Alamin ang mga serbisyo mula sa Lungsod para sa mga negosyo na kasalukuyang tumatakbo
 • Ipaabot sa Lungsod ang mga mungkahi tungkol sa negosyo at ekonomiya
 • May online tool sa pagsasalin ng wika na maaring magamit

Suporta para sa mga negosyo mula sa Lalawigan (sa Ingles: Ito ay listahan ng mga suporta mula sa Pamahalaang Panlalawigan at Pederal, katulad ng:

 • Mga opsyon sa credit at financing
 • Pagbabago sa buwis
 • Suporta para sa mga manggagawa at kanilang pamilya

Mga rekomendasyon para sa mga restawran, negosyo sa pagkain at inumin (sa Ingles): Ang Vancouver Coastal Health ay nagbigay ng gabay sa ligtas na kasanayan sa paghawak ng pagkain para sa mga negosyong ito sa panahon ng COVID-19.

Mga rekomendasyon para sa mga programang pagkain sa komunidad (164 KB) (tulad ng soup kitchen, meal program): Ang Vancouver Coastal Health ay nagbigay ng gabay sa ligtas na kasanayan sa paghawak ng pagkain para sa mga programa ng pagkain sa komunidad sa panahon ng COVID-19,  pati na ang detalyadong rekomendasyon para sa pag-iwas at kontrol.

Mga Poster at Mga Biswal:


Tulong para sa sektor ng sining at kultura

Mag-ulat kung paano kayo naapektuhan ng COVID-19 at kung paano mag-aplay ng pinansyal na tulong.

Makipag-usap sa isang ahente ng Serbisyo BC (Service BC) tungkol sa impormasyon at mga serbisyong hindi kaugnay sa kalusugan katulad ng

 • Pangangalaga ng Bata
 • Mga pagbabawal sa paglalakbay
 • Negosyo at suporta sa pagpopondo

Ang impormasyon ay makukuha sa higit sa 110+ na mga wika mula 7:30 ng umaga hanggang 8 ng gabi Oras ng Pasipiko

Canada:
1-888-268-4319

Internasyunal:
1-604-412-0957

Mga pamantayang singil sa mensahe at datos ay maaaring i-aplay. 

Telepono para sa Bingi
Sa Buong BC I-Dial ang 711

Province of BC COVID-19 website

Impormasyon tungkol sa childcare, edukasyon, employment, mga negosyo, pababay, transportasyon, pagbiyahe, at marami pang iba.

Government of Canada COVID-19 website

Impormasyon tungkol sa kasalukuyang kalagayan, ang inyong kalusugan, suportang pinansyal at  pang-ekonomiya, pagbiyahe, kaligtasan, seguridad at marami pang iba.
 

Suporta sa Pamayanan

Ang BC211 ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa malawak na suportang pang-komunidad at serbisyong pamahalaan  para sa mga nangangailangan. Maaring tignan ang online na directory (sa Ingles) o tumawag sa 2-1-1 para kumonekta sa multi-lingual hotline.


Suporta sa mga senior

Mga Senior na Ligtas, Matibay na Pamayanan (Safe Seniors, Strong Communities Program: Ito ay isang programa na nagtutugma sa mga senior na may di-medikal na pangangailangan sa mga volunteer mula sa komunidad na nais makatulong.

 • Pamimili at paghatid ng groseri
 • Pahanda at paghatid ng pagkain
 • Pag-pick up ng reseta at paghatid nito
 • Pagtawag at/o virtual na mga dawal

Para mag-rehistro sa mga serbisyo, o para tumulong, mag-rehistro sa bc211.ca .

Paano suportahan ang ating mga senior sa ilalim ng COVID-19 , UBC Faculty of Medicine (sa Ingles): Ang mga may edad lampas ng 65 na taong gulang na nakakuha ng virus ay nasa mataas na panganib lalo na iyong may mga dati nang kondisyon sa pangkalusugan. Si  Dr. Roger Wong, isang klinikal na propesor sa geriatric medicine sa UBC ay nagbigay ng sagot sa mga pangkaraniwang mga tanong tungkol sa mga senior at COVID-19 at naglahad ng mga hakbang kung paano natin mapangangaalagaan ang ating mga senior na maging ligtas at suportado.

Rekursong COVID-19  para sa mga senior , SFU Star Institute (sa Ingles): Para bigyang suporta ang mga senior at ang mga tagapag-alaga sa panahon ngCOVID-19, ang STAR Institute ay nagbubuo ng mga praktical na rekurso sa teknolohiya at impormasyon para sa malawak na komunidad. Ito ay mula sa mga simpleng gabay kung paano gagamitin ang teknolohiya para sa mga serbisyo na makakatulong sa pang-araw araw na pamumuhay.


Rekurso sa Kalusugang Pangkaisipan

Mga suportang virtual para sa kalusugang pangkaisipan para sa mga nakatatanda (senior), matatanda, kabataan, at mga manggagawang pangkalusugan.

Mga rekurso sa kalusugang pangkaisipan na may suporta sa iba’t ibang wika:

 • Para sa mga mag-aaral na nasa post-secondary na pag-aaral, bisitahin ang  Here2Talk . Ang libre at kumpidensyal na programang ito ay suporta para sa mga mag-aaral na naka-rehistro sa post-secondary na institusyon sa BC at ang programang ito ay 24/7 at maaring gamitin sa telepono, sa app, at sa web.
 • Para sa mga senior: tumawag sa 2-1-1 para alamin ang mga rekurso na maaring magamit.
 • Ang 310-Mental Health (310-6789) o Suporta para sa Kalusugang Pangkaisipan ay para sa mga indibidwal na naghahanap ng suportang emosyonal, ng impormasyon at mga lokal na rekurso. Ang serbisyong ito ay magagamit ng 24 oras, 7 araw sa kada linggo, at ito ay walang bayad kahit saan kayo tumawag sa British Columbia (di na kailangan pa i-dial ang area code). Maaring humingi ng tulong para sa tagasalin sa wika.
 • Ang Wellness Together Canada ay may mga libreng mga rekurso at tulong para makatulong sa kalusugang pisikal at pangkaisipan gawa ng COVID-19 na krisis. May mga module para makatulong sa pag-aalala, di magandang pakiramdam, pag-aabuso sa droga atbp, sa pagiging hiwalay sa iba gawa ng COVID-19 at mga isyu sa relasyon; mayroon ding counselling sa telepono at sa teks.
 • BC COVID-19 Mental Health Network: Maraming mga propesyonal na mga counsellor ay boluntaryong nagbibigay ng kanilang libre, isa-sa isang counselling sa mga taong nahihirapan sa stress ng COVID-19 at walang access sa suporta para sa kalusugang pangkaisipan. Mag email sa bccovidtherapists@gmail.com at isulat ang iyong pangalan, pinakamainam na parran ng pagkontak sa iyo at ang  oras na pwede ka. May mga suporta sa maraming mga wika. 

Rekurso para sa biktima ng domestikong karahasan

May suportang kalusugang pangkaisipan para sa mga biktima ng mga karahasan sa pamilya o karahasang sekswal mula sa VictimLink BC . Ito ay nagbibigay ng agarang 24/7 na suporta para sa mga biktima ng karahasan sa pamilya at karahasang sekswal. Tumawag sa 1-800-563-0808 o mag-email sa VictimLinkBC@bc211.ca para makahingi ng tulong. Ito ay nagbibigay ng serbisyo sa higit na 150 iba’t ibang wika.

Ang MOSAIC ay nagbibigay ng  suportang pang-emergency na  ligtas at angkop sa kultura. Ito ay para sa mga kababaihan na dumaranas ng sekswal na karahasan o karahasan batay sa kasarian (gender-based violence). Tumawag sa 236-521-7080 o mag-email sa women.support@mosaicbc.org

Ang Battered Women’s Services Crisis Line ay nananatiling bukas sa panahon ng COVID-19 para makapagbigay ng suportang emosyonal sa mga dumaranas ng karahasan sa pamilya o karahasan batay sa kasarian at/o kawalan ng katiyakan sa panahong ito. Tumawag sa isang ligtas na oras sa crisis line sa 1-855-687-1868, mag-teks sa 604-652-1867 o mag-email sa intake@bwss.org


Pagkain

Para makakuha ng pagkain at magbigay ng pagkain  ay kasama ito:

Isinalin ng mga rekurso

Rekurso sa Tagalog at Iba’t Ibang Wika Tungkol sa COVID-19 (UBC Faculty of Medicine)

Koalisyon ng Pagtugon sa C-19  para labanan ang mga maling impormasyon tungkol sa COVID-19

COVID-19 Isinalin na Nilalaman - Mga balita, impormasyon at mga panlalawigang suporta para sa mga naapektuhan ng COVID-19 sa British Columbia

Mga isinalin na mga rekurso mula sa Canada Public Health Agency

Mga Poster at Mga Biswal:

Mag-ulat ng Isyu

Mga empleyado na may isyu sa kalusugan at kaligtasan sa trabaho  (WorkSafeBC). Tawagan ang 604.276.3100.  Maaring humingi ng tulong ng pagsalin sa wika.

Mga negosyo na hindi sumusunod sa mga gabay sa kalusugan at kaligtasan (Vancouver Coastal Health)

Mag-ulat ng paggamit ng isang saradong pasilidad na pang-recreation o park

Magbigay ng mga  feedback at tanong tungkol sa tugon ng Lungsod sa  COVID-19

Mag-report ng krimen sa pagkamuhi (hate crime)

 • Ano ang krimen sa pagkamuhi (hate crime)? Ayon sa Police Department, merong pagdami ng mga insidente ng krimen sa pagkamuhi sa kasalukuyan.
 • Para mag-ulat ng mga emergency tulad ng pag-atake at pananakot, tumawag sa 9-1-1 at humingi ng tagasalin.
 • Para mag-ulat ng di-emergency na krimen, tulad ng graffiti, paninira at propaganda ng pagkamuhi, tumawag sa 604-717-3321. Ang numerong ito ay sa wikang Ingles lamang.
 • Ang BC Human Rights Commissioner ay naglabas ng pahayag para bigyan ng gabay ang mga employer, mga landlord, mga service provider at sa bawat isa sa atin bilang indibidwal kung paano tiyakin na ang karapatang pantao ay protektado at balanse laban sa mga kagyat na prayoridad ng kalusugang pampubliko.

Tumawag sa kinatawan ng Lungsod

Kung hindi ninyo magamit ang online portal, tumawag sa  3-1-1 para mag-ulat ng inyong mga isyu.

Maaaring isaayos ng  3-1-1 ang tagasalin sa wika. Maghintay sa linya para makausap ang kinatawan ng Lungsod, at sabihin kung anong wika ang ginagamit mo at kung maaring hanapan ka nila ng tagasalin sa wika.

Oras: alas-7 ng umaga hanggang alas-10 ng gabi, araw-araw

Sa labas ng Vancouver:
604-873-7000