Patnubay para sa mga Botante

Lahat ng dapat mo malaman bago ka bumoto

Para sa news updates, impormasyon tungkol sa kandidato, at iba pang resources, bisitahin ang 2022 Vancouver Election

Bakit dapat bumoto?

Sa Sabado, Oktubre 15, 2022, ang mga botante sa Vancouver ay boboto para sa:

Ang ating mga ibobotong opisyal ang siyang gagawa ng mga mahahalagang desisyon na direktang nakakaapekto sa ating mga pang-araw-araw na buhay. 

Ano pa ang nasa balota

Tatanungin ang mga botante  kung sinusuportahan nila ang paghiram ng Lungsod ng pera para sa tatlong malalaking capital projects, tulad ng naka-outline sa 2023-2026 Capital Plan.

Ikaw ba ay isang botante sa Vancouver?

Upang bumoto, dapat ay natutupad mo ang lahat ng mga sumusunod na kwalipikasyon:

 •  Ikaw ay 18 taong gulang pataas sa araw ng eleksyon
  (Oktubre 15, 2022);
 •  Ikaw ay isang Canadian citizen
 •  Ikaw ay naninirahan sa B.C. nang hindi bababa sa anim na buwan bago ng araw na ikaw ay nagrehistro
 •  Ikaw ay nakatira sa Vancouver
  (walang minimum days na kinakailangan)
 •  Hindi ka disqualified na bumoto ayon sa batas

Ang mga permanent resident na hindi pa Canadian citizen ay hindi maaaring bumoto.

Para kanino ka boboto?

Alam mo ba?

Mga Kandidato

Ang mga kandidato ay opisyal na iaanunsyo sa Setyembre 16, 2022. Pagkatapos ng petsang ito, maaari kang magbasa tungkol sa mga kandidato sa Voters’ Guide (Patnubay para sa mga Botante) na magiging available sa iyong library, community centre, at iba pang mga pampublikong lugar.

Balota

Ililista sa balota ang mga pangalan ng mga kandidato at ang Capital Plan na tanong. Ang mga pangalan ng kandidato ay ililista (nang random na pagkakasunod-sunod) at maglalagay ng numero sa tabi ng bawat pangalan.

Kung ikaw ay nakatira sa UBC Lands o University Endowment Lands (UEL) at hindi ka nagmamay-ari ng property sa Vancouver

maaari ka lamang bumoto para sa School Trustees sa eleksyon sa Vancouver. Sa halip na bumoto para sa isang Mayor at mga Councillor para sa Lungsod ng Vancouver, ikaw ay eligible na bumoto para sa isang Director na kakatawan sa iyo sa Metro Vancouver Regional District Electoral Area A Election.

Para sa karagdagang impormasyon, magpunta sa metrovancouver.org

Paano ka makakaboto?

Maaari mong piliin ang isa sa mga sumusunod na paraan ng pagboto: 

 Advance na bumoto

Sa Oktubre 1, 5, 8, 11 at 13, maaari kang bumoto sa anumang lugar ng botohan sa Vancouver para sa advance na pagboto mula 8 am hanggang 8 pm. Ang mga lugar ng botohan ay malapit nang maging available.

 Bumoto sa araw ng eleksyon

Sa Sabado, Oktubre 15, maaari kang bumoto sa anumang lugar ng botohan sa Vancouver mula 8 am hanggang 8 pm. Ang mga lugar ng botohan ay malapit nang maging available.

Ipadala ang iyong boto sa mail – libreng return postage 

Maaari kang mag-request na ipadala ang iyong boto sa mail simula Martes, Setyembre 6, 2022, sa 2022 election, o kaya'y tumawag sa 3-1-1, o kaya'y bisitahin ang Vancouver Election Office (305 West 8th Avenue).

Rehistrado ka ba para bumoto?

Alamin kung ikaw ay rehistrado

Kung ikaw ay bumoto sa nakaraang B.C. provincial election (Oktubre 2020), ikaw ay awtomatikong nasa listahan ng mga botante sa Vancouver at hindi mo kailangang magrehistro muli. Alamin kung ikaw ay rehistrado .

Kung ikaw ay nasa listahan na ng mga botante, matatanggap mo ang iyong voter information card na siyang maipapakita mo sa iyong lugar ng botohan.

Paano magrehistro para bumoto, paano i-update ang iyong impormasyon (pangalan o address), o paano tanggalin ang iyong impormasyon mula sa listahan ng mga botante

Upang masigurado na matatanggap mo ang iyong voter information card, magrehistro o i-update ang iyong impormasyon bago ang Lunes, Agosto 15, 2022, sa Elections BC:

Kailangan mong ibigay ang iyong pangalan, petsa ng kapanganakan, address, at isa sa mga sumusunod:

 • Ang iyong B.C. driver’s licence number;
 • Ang iyong B.C. identification card number;
 • Ang huling anim na numero ng iyong Social Insurance Number (SIN); o kaya

Ang huling anim na numero ng

Mag-request na tanggalin ang mga pangalan mula sa listahan ng mga botante (halimbawa, dahil ang botante ay lumipat, ang botante ay namatay, o mas gusto ng botante na alisin siya sa listahan ng mga botante) hanggang Lunes, Agosto 15, 2022: 

Mangyaring kontakin ang Elections BC:

Pagkatapos ng Lunes, Agosto 15, 2022, irehistro o i-update ang iyong impormasyon kapag ikaw ay boboto

Maaari ka ring magrehistro o mag-update ng iyong impormasyon (pangalan o address) kapag ikaw ay nagpunta sa iyong lugar ng botohan, o kapag ikaw ay nag-apply na bumoto sa pamamagitan ng pagpapadala ng mail. 

May dalawang paraan upang magrehistro kapag ikaw ay boboto

Opsyon 1. Magpakita ng dalawang identipikasyon (ID)

 • Dapat makita sa dalawang ID ang iyong pangalan
 • Dapat makita sa isa man lamang na ID ang iyong address
 • Dapat makita sa isa man lamang na ID ang iyong pirma

Opsyon 2. Magpakita ng isang ID at gumawa ng solemn declaration (tapat na pahayag) (ID):

Kung iisa lamang ang iyong ID, maaari ka rin gumawa ng solemn declaration o tapat na pahayag sa harap ng taong namamahala sa lugar ng botohan upang kumpirmahin ang iyong identidad at ang iyong tirahan.

Iba pang mga paraan kung paano kami makakatulong

Isasagawa ang 2022 Eleksyon sa Vancouver sa mga tradisyunal, unceded (hindi isinuko), minana at magkakasamang lupain ng mga nagsasalita ng hən̓q̓əmin̓əm̓ at Sḵwx̱wú7mesh; kabilang sa kanila ang xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam Indian Band), Sḵwx̱wú7mesh (Squamish Nation), at səlilwətaɬ (Tsleil-Waututh Nation). Pinangalagaan ng Nations na ito ang mga lupaing ito mula pa noong unang panahon.