Hướng dẫn cử tri

Tất cả những gì quý vị cần biết trước khi bỏ phiếu.

Muốn biết tin tức cập nhật, chi tiết về ứng cử viên, và các nguồn tài nguyên khác, hãy đến  2022 Vancouver Election.

Tại sao bỏ phiếu?

Vào ngày Thứ Bảy, 15 Tháng Mười, 2022, cử tri tại Vancouver sẽ bầu:

Các viên chức dân cử của chúng ta đưa ra các quyết định quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống thường nhật của chúng ta.

Cũng được đưa ra trong lá phiếu

Cử tri sẽ được hỏi là họ có ủng hộ việc Thành Phố vay tiền cho ba dự án vốn quan trọng, như được sơ lược trong Kế Hoạch Vốn 2023-2026, hay không.

Quý vị có phải là cử tri tại Vancouver hay không?

Muốn bỏ phiếu, quý vị phải hội đủ tất cả các điều kiện sau đây:

 • Quý vị từ 18 tuổi trở lên vào ngày bầu cử (15 Tháng Mười, 2022)
 • Quý vị là công dân Canada
 • Quý vị đã sống tại B.C. được ít nhất là sáu tháng ngay trước ngày quý vị ghi danh
 • Quý vị sống tại Vancouver (không cần đủ số ngày tối thiểu)
 • Quý vị không bị mất điều kiện bầu cử theo luật định

Thường trú nhân chưa trở thành công dân Canada không thể bầu cử.

Quý vị sẽ bỏ phiếu bầu cho ai?

Quý vị có biết?

Ứng cử viên

Các ứng cử viên sẽ được chính thức công bố vào ngày 16 Tháng Chín, 2022. Sau ngày này, quý vị có thể đọc dữ kiện về các ứng cử viên trong Tập Hướng Dẫn Cử Tri có để tại thư viện, trung tâm cộng đồng, và những chỗ công cộng khác.

Lá phiếu

Lá phiếu sẽ liệt kê tất cả tên ứng cử viên, cũng như các câu hỏi về Kế Hoạch Vốn. Tên ứng cử viên sẽ được liệt kê (theo thứ tự bất kỳ) và sẽ có một con số bên cạnh mỗi tên.

Nếu quý vị sống trong Phần Đất UBC hoặc Phần Đất Tặng Viện Đại Học (UEL) và không làm chủ bất động sản tại Vancouver

thì quý vị chỉ có thể bỏ phiếu bầu Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị Học Đường trong cuộc bầu cử tại Vancouver. Thay vì bầu Thị Trưởng và Các Nghị Viên cho Thành Phố Vancouver, quý vị hội đủ điều kiện bầu một Quản Trị Viên để đại diện cho mình trong Cuộc Bầu Cử Khu Vực Cử Tri A của Địa Hạt Vùng Metro Vancouver. Hãy tìm hiểu thêm tại metrovancouver.org.

Quý vị có thể bỏ phiếu như thế nào?

Quý vị có thể chọn một trong những cách bỏ phiếu sau đây:

 Bỏ phiếu sớm 

Vào ngày 1, 5, 8, 11 và 13 Tháng Mười, quý vị có thể bỏ phiếu tại bất cứ trạm bỏ phiếu sớm nào tại Vancouver từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Các địa điểm bỏ phiếu sẽ được công bố trong thời gian ngắn sắp tới.

 Bỏ phiếu vào ngày bầu cử

Vào ngày Thứ Bảy, 15 Tháng Mười, quý vị có thể bỏ phiếu tại bất cứ địa điểm bỏ phiếu nào tại Vancouver từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Các địa điểm bỏ phiếu sẽ được công bố trong thời gian ngắn sắp tới.

 Bỏ phiếu bầu bằng thư – miễn bưu phí hồi đáp

Quý vị có thể xin bầu bằng thư bắt đầu vào Thứ Ba, 6 Tháng Chín, 2022, trên website này, bằng cách gọi số 3-1-1 hoặc đến Văn Phòng Bầu Cử Vancouver (305 West 8th Avenue).

Quý vị đã ghi danh bỏ phiếu chưa?

Hãy xem quý vị đã ghi danh hay chưa

Nếu quý vị có bỏ phiếu trong kỳ bầu cử tỉnh bang B.C. lần trước (Tháng Mười 2020), quý vị tự động có tên trong danh sách cử tri của Vancouver và không cần phải ghi danh lại. Hãy tìm xem quý vị đã ghi danh hay chưa .

Nếu đã có tên trong danh sách cử tri, quý vị sẽ nhận được thẻ thông tin cử tri để có thể xuất trình tại địa điểm bỏ phiếu.

Cách ghi danh bỏ phiếu, cập nhật dữ kiện của quý vị (tên hoặc địa chỉ), hoặc xóa dữ kiện của quý vị trong danh sách cử tri

Để chắc chắn nhận được thẻ thông tin cử tri, hãy ghi danh hoặc cập nhật dữ kiện của quý vị trước ngày Thứ Hai, 15 Tháng Tám, 2022 với Elections BC (Cơ Quan Bầu Cử BC):

Quý vị sẽ cần cung cấp tên, ngày sinh, địa chỉ, và một trong những chi tiết sau đây:

 • Số bằng lái xe B.C.;
 • Số thẻ căn cước B.C.;
 • Sáu số cuối của Số Bảo Hiểm Xã Hội (SIN); hoặc
 • Sáu số cuối của Số Sức Khỏe Cá Nhân

Yêu cầu xóa tên trong danh sách cử tri (thí dụ, cử tri đã dọn nhà đi nơi khác, cử tri đã qua đời, hoặc cử tri không muốn ghi tên trong danh sách cử tri) trễ nhất là Thứ Hai, 15 Tháng Tám, 2022

Xin liên lạc với Elections BC:

Sau ngày Thứ Hai, 15 Tháng Tám, 2022, hãy ghi danh hoặc cập nhật dữ kiện của mình khi quý vị bỏ phiếu

Quý vị có thể ghi danh hoặc cập nhật dữ kiện của mình (tên hoặc địa chỉ) khi đến địa điểm bỏ phiếu, hoặc nếu quý vị xin bầu bằng thư.

Có hai cách ghi danh khi quý vị bỏ phiếu

Cách 1. Xuất trình hai loại căn cước (ID):

 • Cả hai loại đều phải cho thấy tên quý vị
 • Ít nhất một loại phải cho thấy địa chỉ của quý vị
 • Ít nhất một loại phải có chữ ký của quý vị

Cách 2. Xuất trình một loại căn cước và long trọng tuyên khai (ID):

Nếu quý vị chỉ có một loại căn cước, quý vị cũng có thể long trọng tuyên khai trước mặt người phụ trách địa điểm bỏ phiếu để xác nhận danh tính và nơi cư ngụ của quý vị.

Những cách khác chúng tôi có thể giúp

Bầu Cử Vancouver 2022 đang được tổ chức tại các lãnh thổ truyền thống, bất nhượng, thuộc tổ tiên và của chung các dân tộc nói tiếng hən̓q̓əmin̓əm̓ và Sḵwx̱wú7mesh gồm xʷməθkʷəy̓əm (Bộ Lạc Thổ Dân Musqueam), Sḵwx̱wú7mesh (Bộ Tộc Squamish), và səlilwətaɬ (Bộ Tộc Tsleil-Waututh). Các Bộ Tộc này đã chăm sóc những phần đất này từ thời xa xưa.